Hvem skal sørge for gravferden?

I Gravferdsloven §9 defineres det hvem som har plikt og rett til å ta hånd om gravferden. «Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunkt for dødsfallet var separert ved dom eller bevilgning. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde når dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og andre ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages. Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.»

Dødsannonse

Dødsfall kunngjøres gjerne gjennom en dødsannonse i en eller flere aviser. Vi bistår gjerne med utformingen av denne, og videreformidler den til de ønskede avisene. I annonsene er det anbefalt å opplyse om tid og sted for seremonien forutsett at denne skal være åpen for allmenheten.

Videre er det også rom for å opplyse om særlige ønsker, eksempelvis ønsker om gaver til veldedige formål, institusjoner eller lignende fremfor blomsterhilsener. Symboler som gjerne er brukt i dødsannonsene varierer, men de som gjerne går igjen er kors, tro-håp-kjærlighet, rose, due, hjerte, blomst eller solnedgang. Andre religiøse- og livssynssymboler er også brukt de gangene det er aktuelt.

Sermonien

Seremonien er ofte en viktig og naturlig avslutning på tiden etter dødsfallet, for så å kunne gå videre med bearbeidelse av sorgen. Man må ikke nødvendigvis ha seremoni, men dette er ofte oppfordret for å få en verdig avskjed med noen man brydde seg om.

Det hender at avdøde har kommet med ønsker rundt egen død og rammene rundt seremonien. Dette oppfordrer vi til å respektere så langt det lar seg gjøre, samtidig som de etterlattes behov for å ta farvel oppfylles. Vi bistår etter ønske i alle typer seremoni, og kan være behjelpelig med planlegging og tilrettelegging av kirkelige, humanistisk og livssynsnøytrale seremonier, samt andre livssyn og religioners gravferdshandlinger.

Begravelse eller kremasjon

Ved begravelse bæres kisten til graven eller til bårebilen som kjører til gravlunden. På gravlunden synges en salme før det videre er skriftlesning og bønn før kisten senkes og jordpåkastelse finner sted. Velsignelse og siste salme synges før det seremonielle er over.

Ved bisettelse gjennomføres alt som vanligvis er ved graven, inne i seremonirommet. Skriftlesning, bønn, jordpåkastelse, samt en siste salme finner sted inne i kirken før kisten bæres ut til bårebilen som videre frakter kisten til krematoriet.

Kister og urner

Vår leverandør av kister er Trostrud-Freno, som leverer norskproduserte kister av meget høy kvalitet.

Ved spesialbestilling regnes det en til to dager i leveringstid.

Fra Trostrud-Freno sin hjemmeside:

Trostrud-Freno er Norges største kisteprodusent. Som en del av Fredahl-Rydens konsernet, kan vi tilby Skandinavias bredeste kisteutvalg.

Trostruds produksjon av kister startet tilbake i 1936. Siden da har virksomheten vokst og utviklet seg ved å kombinere klassisk og moderne design med en kompromissløs holdning til kvalitet.

Blomster

Blomstene i en gravferd er med på å sette stemningen i seremonirommet og uttrykke følelsene til de etterlatte. Man kan velge blomster ut fra hva den avdøde selv ville ha ønsket eller var spesielt glad i, noe som passer til årstiden eller det de etterlatte selv ønsker.

Kistedekorasjonen er den største dekorasjonen, og er ofte fra den nærmeste. Videre er det vanlig å dekorere med kranser, hjerter, kors eller bårebuketter som gjerne passer med fargene på kistedekorasjonen. Disse har gjerne en hilsen fra barnebarn, kolleger, nære venner eller andre nærstående.

Vi på Skogholt, Fauske begravelsesbyrå har lang erfaring i å pynte seremonirommet på en verdig og vakker måte, og bistår gjerne med dette.
Vår samarbeidspartner på sorgbinderi er Spire blomsterhåndverk som er meget kompetente og faglig dyktige blomsterdekoratører. http://www.spireblomster.no
For å se noen av mulighetene besøk https://www.interflora.no
Hvis dere som pårørende har sett for dere noe som ikke er avbildet tar blomsterdekoratørene gjerne imot en utfordring både i farge og fasong.

Salmer og solosang

SALMER:
I en kirkelig gravferd er salmer en viktig del av gravferdshandlingen. Ved kistebegravelse er det ofte totalt fire salmer, hvor den siste er ute ved graven. Denne er gjerne delt i to, med ett eller flere vers før jordfestelsen, og ett eller flere vers etter jordfestelsen. Ved graven kan det være en fordel å ha en kjent salme da man ikke har noe orgelmusikk å støtte seg til.
Ved bisettelse og kremasjon er det ofte totalt 3 salmer inne i kirken. Den siste salmen synges i sin helhet etter jordfestelsen inne i kirken før kisten bæres ut til bilen.
Salmer velger man fritt ut fra salmeboken, for vårt forslag se under nedlastinger.
Er det ønske om allsang som ikke står i salmeboken må dette forhånds godkjennes av kantor/organist.
Avspilling av CD eller annen forhåndsprodusert musikk må avtales med kantor og prest i hvert enkelt tilfelle.
Er man i tvil om salmer og/eller sanger kan både vi og prest bistå i valget av disse.

SOLOINNSLAG:
Å få sunget eller spilt et soloinnslag under seremonien er noe mange setter pris på. Vi har flere dyktige musikere både på sang og diverse instrumenter i vårt kontaktnettverk som vi gjerne bistår med å formidle kontakt til.

Gravsted

Å ha et gravsted er noe mange finner trøst i å besøke både på merkedager og hverdager i tiden etter seremonien og for ettertiden. Hvis det er et nytt gravsted som skal benyttes, uten eksisterende gravstein, er dette noe som bør ordnes en tid etter seremonien.

Vi forhandler gravstein for Nergård Steinindustri fra Eide på Nordmøre, som leverer norskprodusert gravstein av meget høy kvalitet. Helt uforpliktende utleveres både kataloger og pristilbud på dette ved forespørsel. Den fullstendige katalogen er også å finne på www.gravstein.no.

Hvis det er et tidligere festet gravsted med eksisterende gravstein som skal benyttes ønsker pårørende gjerne å få navnet ført på gravsteinen. Dette er noe vi videreformidler til svært kompetente fagfolk i bransjen.

Økonomisk støtte

Transportstønad ved båretransport

Når et medlem av folketrygden dør i Norge, og båren med avdøde må transporteres lenger enn 20 km til nærmeste naturlige gravsted (folkeregistrert kommune) vil kostnadene ved dette dekkes av NAV utover egenandel. Dette gjelder også hvis begravelsesbyrået må kjøre over 20 km for å komme til dødsstedet. Vi ordner gjerne med søknaden angående dette.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og er ment for å gi dekning til de faktiske utgiftene rundt gravferden. Den avkortes direkte mot avdødes eventuelle formue, forsikringsbeløp og tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, gravferdskasse fra organisasjoner og lignende.

For gifte og samboere som kan likestilles med ektefeller gis det et fribeløp før gravferdsstø- naden avkortes. Hvis avdøde var under 18 år foretas det ingen behovsprøving mot formue. De faktiske utgiftene til gravferden må kunne dokumenteres med en regning eller prisoverslag fra begravelsesbyrået, eller annen tjenesteyter.

Skogholt Fauske
Begravelsebyrå

Storgaten 52 8200 Fauske
756 41 900

man - fre 08:30 - 15:00
lør - søn etter avtale

Nedlastninger

Storgata 52, 8200 Fauske